CEO และ COO ของ Alibaba ลาออกหลังจากพบปัญหาการโกงภายในเว็บไซต์

Alibaba.com เว็บ E-Commerce ยักษ์ใหญ่ของจีนเพิ่งประกาศการลาออกของ CEO และ COO เพื่อรับผิดชอบปัญหาการโกงของบริษัทที่ค้าขายอยู่ภายในเว็บมากกว่า 2,000 บริษํท โดยมีพนักงานภายในบางส่วนมีส่วนรู้เห็นต่อการโกงที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ Alibaba และได้มีการไล่พนักงานขาย 100 คนออก จากพนักงานทั้งหมด 14,000 คน เพราะพนักงานส่วนนี้มีส่วนเกี่ยวของกับการปล่อยให้มีการเปิดร้านค้าที่โกงภายในเว็บไซต์ของ Alibaba โดยมี 2,326 เว็บไซต์ที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบไปได้ อ่านเพิ่มเติม

Advertisement