Brand Loyalty อายุสั้นลง

ท่ามกลางสินค้ามากมายเต็มท้องตลาด อัดแน่นด้วยสารพัดแคมเปญแข่งกันขายในปัจจุบัน ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคเริ่มมี ?อายุสั้นลง? อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะพฤติกรรมการซื้อสินค้าซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และสนใจ ?ความรู้สึกต่อแบรนด์? มากกว่า ?คุณประโยชน์? ดังนั้นนักการตลาดควรเรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ รวมทั้งประเภทสินค้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำแบรนด์เดิมอย่างต่อเนื่อง (Brand Loyalty) เพื่อตรึงลูกค้าให้ติดอยู่กับตนนานที่สุดเท่าที่จะมากได้

ผู้บริโภคปัจจุบันมี 8 กลุ่ม
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 กลุ่ม โดยกลุ่มผู้เสียเปรียบและเพิกเฉยต่อสังคม (Disadvantage and Indifferent) มีสัดส่วนสูงสุด 18 % ขณะที่กลุ่มอื่นมีสัดส่วนเฉลี่ย 12% ต่อกลุ่ม ดังนี้

18% – สัดส่วนกลุ่มผู้เสียเปรียบและไม่กระตือรือร้น (Disadvantage & Indifferent) กลุ่มนี้จะมีทัศนคติเชิงลบ ไม่สนใจครอบครัว สังคม หรือแบรนด์สินค้าต่างๆ รับสื่อจากทีวีเป็นหลัก และชอบดูการ์ตูน

14% – สัดส่วนกลุ่มกลุ่มที่รู้สึกว่าถูกปิดกั้นและไม่ก้าวหน้า (Trapped) เป็นพวกทำงานประจำ มีครอบครัวแล้ว ความคิดซับซ้อน แต่ไม่ชอบแสดงออก

13% – สัดส่วนนักค้นหาตัวตน/ใส่ใจภาพลักษณ์ (Image Conscious / Status Seekers) ส่วนใหญ่อายุ 14 -24 ปีมีทัศนคติทางบวก สนใจเทรนด์ ชอบสังสรรค์และดูหนังบ่อย

12% – สัดส่วนกลุ่มการศึกษาสูงและมีความคิดก้าวหน้า (Educated Progressives) ทำงานประจำ ยังไม่มีครอบครัวหรือลูก สนใจเรื่องสังคมและการเมือง แต่ยอมรับแนวคิดใหม่ๆ ชอบอ่านนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ติดตามเทรนด์และแฟชั่น

11% – สัดส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการความมั่นคง (Young Pragmatics) อาศัยอยู่ในเมืองมีความทะเยอทะยาน เข้าถึงข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และชอบค้นหาข้อมูลเป็นหลัก

11% – สัดส่วน กลุ่มคนรุ่นใหม่มีความคาดหวัง (Young Aspirers) อายุ 14 -29 ปี เป็นคนเมือง
มีการศึกษาสูง และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ต้องการความก้าวหน้าในสังคม เกิดจากความคาดหวังจากครอบครัว มักรับข่าวสารจากและใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

11% – สัดส่วนคนเมืองที่ยึดมั่นขนบประเพณีเก่า (Urban Traditionals) อายุ 50-65 ปี แต่งงานและมีลูกแล้ว ชอบอยู่บ้านกับครอบครัว เทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตน้อยมาก

10% – สัดส่วนคนต่างจังหวัดที่ยึดติดกับขนบประเพณีเก่า (Rural Traditionals) ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์วัตถุนิยมชอบสังคมและมีความสุขกับชีวิต รับสื่อส่วนใหญ่จาก Cable TV และ วิทยุ

กำลังซื้อเป็นคนรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้าและห่วงภาพลักษณ์
เมื่อพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนและต่อคน พบว่ากลุ่มที่มีกำลังซื้อ (Spending Power) มากที่สุดคือ Educated Progressives และ Young Aspirer ขณะที่กลุ่ม Urban Traditional มีกำลังซื้อน้อยที่สุด

กลุ่ม

Educated Progressives
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน (บาท) : 26, 869.60
รายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน (บาท) : 10,538.40

Rural Traditionals
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน (บาท) : 23,181.20
รายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน (บาท) : 7,828.80

Disadvantage & Indifferent
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน (บาท) : 16,330.20
รายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน (บาท) :5,420.10

Urban Traditionals
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน (บาท) : 14,798.50
รายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน (บาท) : 4,454.20

Trapped
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน (บาท) : 17,136.10
รายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน (บาท) : 6,923.60

Image Conscious Status Seekers
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน (บาท) : 15,645.60
รายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน (บาท) : 4,679.20

Young Aspirers
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.