ชุมชนบนโลกไซเบอร์ (Cybercommunity)

เมืองเก่ากำลังเปลี่ยนเป็นเมืองดิจิตัล (Old City VS City of Bits)

วิลเลี่ยม มิชเชล แห่ง MIT ได้กล่าวไว้ในหนังสือ City of Bits ของเขาว่า
?เป็น ไปได้หรือไม่ที่ในอนาคตจะไม่มีสำนักงานให้คนเดินทางไปทำงานอีกต่อไป? ร้านหน้งสือ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย ธนาคาร จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นสถานที่เสมือนบนอินเทอร์เน็ต; ระยะทางในการเดินทางอาจไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป หากความเร็วในการต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งและรับข้อมูลกลับกลาย เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง; การสื่อสารโดยการเห็นหน้ากัน (Face-to-Face) อาจไม่สำคัญเท่ากับการออกแบบหน้าจอส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ให้ตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้; คนอาจจะต้องการ Broadband ที่มีความเร็วสูงมากกว่าถนนหนทางใหญ่โต หรือการที่ต้องไปยังสถานที่นั้นๆเพื่อรับรู้หรือเรียนรู้ข้อมูลที่สำคัญอาจ เปลี่ยนวิธีการมาอยู่บนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่;
การปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลของคนกับอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากขึ้นและกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Cybercommunity คืออะไร
ชุมชน ที่เกิดขึ้นในอดีตมักจะเกิดจากการรวมตัวของผู้คนในสังคมที่ใกล้ชิดในด้าน กายภาพทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้าน เมือง หรือภูมิภาค โดยมีวัถุประสงค์หลักในการสร้างสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ
ใน ปัจจุบันหากจะกล่าวถึงชุมชนที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแวะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ 365x24x60x60 (356 วัน 24 ชั่วโมง 60 นาที 60 วินาที) แล้วคงต้องบอกว่ามีแต่ชุมชนบนโลกไซเบอร์ (Cybercommunity) เท่านั้น ซึ่งหมายรวมถึงชุมชนทั้งบนอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ชุมชุนเสมือน (Virtual Communities) คือกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในด้านใดด้านหนึ่งร่วมกันโดยไม่คำนึงถึงระยะทาง กายภาพ ชุมชนไซเบอร์ถือได้ว่าเป็นชุมชนเสมือนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ โดยติดต่อกันออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตด้วยศักยภาพของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนเหล่านี้อาจมีขนาดและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับชมรม ระดับองค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ แต่มีแนวคิดในการสร้างหรือกำเนิดที่คล้ายคลึงกัน


แนวคิดของชุมชน (Concept of Community)
การที่กลุ่มคนเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนหนึ่งนั้น อาจเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆกัน ตัวอย่างเช่น
? – มีความสนใจร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
? – มีความเชื่อหรือมีประสบการณ์ในเรื่องที่เหมือนกัน
? – ความต้องการในด้านการสร้างเครือข่ายคนรู้จัก
? – ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนนั้นๆ
? – มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีที่ยึดเหนี่ยว
? – ต้องการร่วมพัฒนาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ชุมชน บนโลกไซเบอร์จึงเป็นชุมชนที่มีรากฐานเพื่อสนองความต้องการและการสื่อสารแลก เปลี่ยนระหว่างสมาชิก ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะต้องใช้เวลาในการสร้างและเติบโตเพื่อให้เป็นชุมชนที่ แข็งแกร่ง อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ดึงดูดให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนนั้นมากที่ สุดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนนั้นๆเองเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของสมาคมวิชาชีพ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตอบคำถามสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจได้รับความนิยมอย่างมากกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ สมาชิกแวะเวียนเข้ามาบ่อยครั้ง หรือเว็บไซต์ของแฟนคลับต่างๆก็มักจะมีสมาชิกเข้ามาอย่างหนาแน่นและต่อ เนื่องเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารที่จัดเตรี
ยมไว้เฉพาะสำหรับสมาชิกและสื่อ สารกับสมาชิกอื่นๆ
ชุมชนเสมือนที่สร้างขึ้นสำหรับผู้บริโภคมีลักษณะแตก ต่างกันหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสร้างชุมชนนั้นๆ ดังจะเห็นได้จากอินเตอร์เน็ตไซต์และเว็บท่าที่มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่เอื้อในการซื่อขายสินค้าและบริการ ชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันเฉพาะเรื่อง ชุมชนที่ให้ผู้บริโภคสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวที่แตกต่างจากตัว ตนจริง เช่นการเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือชุมชนที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและองค์กรหรือระหว่างองค์กร


คุณค่าของชุมชนไซเบอร์ต่อธุรกิจ (Value of Cybercommunity to Business)
คุณ ค่าของการสร้างชุมชนไซเบอร์ที่มีต่อธุรกิจอาจเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายยังไม่ ได้คำนึงถึงอย่างจริงจังนัก หากพิจารณาอย่างรอบคอบจะเห็นว่าการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าและสร้าง กิจกรรมที่สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลให้กับธุรกิจในระยะยาว ตัวอย่างประโยชน์ของชุมชนที่มีต่อธุรกิจคือ
? – เป็นเครือข่ายในการสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support) สามารถให้รายละเอียดหรือคำตอบเบื้องต้นในด้านเทคนิคได้ด้วยระบบค้นหาด้วยตน เอง
? – เป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างลูกค้าด้วยกัน ทำให้เกิดการแนะนำบอกต่อเป็นการทำตลาดแบบ ?ปากต่อปาก? ซึ่งถือว่าเป็นการตลาดที่มีพลังมาก เนื่องจากการแนะนำจากบุคคลที่เชื่อถือได้จะทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นได้เร็ว
? – เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงและส่งเสริมด้านลูกค้าสัมพันธ์ สามารถให้บริการและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความภักดีในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้ อย่างต่อเนื่อง
? – เป็นเครือข่ายในการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กร ทุกวันนี้ผู้บริหารระดับสูงมักให้ความสำคัญกับการพัฒนาอินทราเน็ตในองค์กร เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การบางส่วน สนับสนุนการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเป็นเครื่องมือในการสร้าง จัดเก็บ และกระจายองค์ความรู้อย่างมีระบบ
? – เป็นเครื่องมือในการทดสอบความนิยมในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคต
? – เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์ในด้านการตลาด โดยเฉพาะการตลาดแบบตัวต่อตัว (One-to-one marketing) ทำให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ตรงความต้องการของลูกค้าแต่ละราย


อินเตอร์เน็ตเป็นมากกว่าสื่อ (Internet as a Place)
วัน นี้อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความหมายแค่เป็นสื่อสมัยใหม่อีกประเภทหนึ่งอีกต่อ ไปแล้ว หากแต่ว่าต้องมองอินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ ถึงแม้จะเป็นสถานที่เสมือนแต่พฤติกรรมของผู้ใช้มีความใกล้เคียงและแตกต่าง จากโลกกายภาพในหลายๆด้าน ในด้านที่ใกล้เคียงคงเป็นที่ยอมรับกันว่าอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นที่สังสรร สร้างสังคม สันทนาการ หาความรู้ ออกความคิดเห็น สร้างกลุ่มเฉพาะ ทำงานวิจัยร่วมกัน เปรียบเสมือนสถานที่สาธารณะที่มีขนาดใหญ่มากและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆของสถานที่นี้ได้ ทดแทนในอดีตที่ผู้คนมักจะรวมตัวกันในหมู่บ้าน ตลาด ร้านค้า เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ขณะเดียวกันอินเทอร์เน็ตก็สร้างความแตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการส
ืบค้นข้อมูลจำนวนมหาศาลได้จากปลายนิ้วสัมผัส การติดต่อประสานงานกันได้ตลอดเวลา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงความสะดวกรวดเร็วในการกระจายข้อมูลและการสื่อสาร นักการตลาดสมัยใหม่จะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคหรือลูกค้ามีอิสระในการเลือกบริโภคข้อมูล เปรียบเทียบ และตัดสินใจได้มากกว่าเดิม


บทส่งท้าย
วันนี้ หากจะสร้างชุมชนไซเบอร์ให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นบนอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้า ชุมชนคนเล่นเกมส์ออนไลน์ หรืออินทราเน็ตสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร คงจะต้องเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง มีการวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบ และตอบคำถามเบื้องต้นต่อไปนี้ให้ได้
?-เป้าหมายของชุมชนคืออะไร มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน
? – ใครคือกล่มสมาชิกเป้าหมายและมีพฤติกรรมอย่างไร
? – อะไรคือสิ่งที่จะดึงดูดสมาชิกในชุมชน เพื่อให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
? – เทคโนโลยีและระบบสนับสนุนมีเพียงพอหรือไม่
? – การเลือกที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์ของไซต์จะเลือกอย่างไร
? – หากเป็นชุมชนบนอินทราเน็ต จะมีการควบคุมอย่างไร ใครจะเป็นผู้ดูแลหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้ชุมชนนี้สามารถเติบโตไป ตามนโยบายขององค์กร
? – อะไรคือตัววัดผลความสำเร็จหรือความคุมค่าของการสร้างชุมชนไซเบอร์ (Return On Investment – ROI)

บทความจาก นิตยสาร E-Commerce
http://www.ecommerce-magazine.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.